Season 4

Round - 1
WLGaming Esports vs Void Gaming 24/06/2018 GAME play video
Panathinaikos eSports vs GameSpace 24/06/2018 GAME play video
LUL Esports vs Dawn of Stars 24/06/2018 GAME play video
OutLawz vs Team Refuse 24/06/2018 GAME play video
Round - 2
WLGaming Esports vs GameSpace 25/06/2018 GAME play video
Void Gaming vs Dawn of Stars 25/06/2018 GAME play video
Panathinaikos eSports vs Team Refuse 25/06/2018 GAME play video
LUL Esports vs OutLawz 25/06/2018 GAME play video
Round - 3
WLGaming Esports vs Dawn of Stars 01/07/2018 GAME play video
GameSpace vs Team Refuse 01/07/2018 GAME play video
Void Gaming vs OutLawz 01/07/2018 GAME play video
Panathinaikos eSports vs LUL Esports 01/07/2018 GAME play video
Round - 4
WLGaming Esports vs Team Refuse 02/07/2018 GAME play video
Dawn of Stars vs OutLawz 02/07/2018 GAME play video
GameSpace vs LUL Esports 02/07/2018 GAME play video
Void Gaming vs Panathinaikos eSports 02/07/2018 GAME play video
Round - 5
WLGaming Esports vs OutLawz 08/07/2018 GAME play video
Team Refuse vs LUL Esports 08/07/2018 GAME play video
Dawn of Stars vs Panathinaikos eSports 08/07/2018 GAME play video
GameSpace vs Void Gaming 08/07/2018 GAME play video
Round - 6
WLGaming Esports vs LUL Esports 09/07/2018 GAME play video
OutLawz vs Panathinaikos eSports 09/07/2018 GAME play video
Team Refuse vs Void Gaming 09/07/2018 GAME play video
Dawn of Stars vs GameSpace 09/07/2018 GAME play video
Round - 7
WLGaming Esports vs Panathinaikos eSports 15/07/2018 GAME play video
LUL Esports vs Void Gaming 15/07/2018 GAME play video
OutLawz vs GameSpace 15/07/2018 GAME play video
Team Refuse vs Dawn of Stars 15/07/2018 GAME play video